Cities in Japan

Code Name Continent Population
JPN Japan Asia 126,714,000

ID Name District Population
1532 Tokyo Tokyo-to 7,980,230
1533 Jokohama [Yokohama] Kanagawa 3,339,594
1534 Osaka Osaka 2,595,674
1535 Nagoya Aichi 2,154,376
1536 Sapporo Hokkaido 1,790,886
1537 Kioto Kyoto 1,461,974
1538 Kobe Hyogo 1,425,139
1539 Fukuoka Fukuoka 1,308,379
1540 Kawasaki Kanagawa 1,217,359
1541 Hiroshima Hiroshima 1,119,117
1542 Kitakyushu Fukuoka 1,016,264
1543 Sendai Miyagi 989,975
1544 Chiba Chiba 863,930
1545 Sakai Osaka 797,735
1546 Kumamoto Kumamoto 656,734
1547 Okayama Okayama 624,269
1548 Sagamihara Kanagawa 586,300
1549 Hamamatsu Shizuoka 568,796
1550 Kagoshima Kagoshima 549,977
1551 Funabashi Chiba 545,299