Name Country District Population
FuĀ“an China Fujian 105,265