Name Country District Population
Quzhou China Zhejiang 112,373